Danh sách lớp học phần học trực tuyến đợt 3, bắt đầu từ ngày 27/4/2020

Phòng Đào tạo thông báo Danh sách lớp học phần học trực tuyến đợt 3, bắt đầu từ ngày 27/4/2020Xem file PDF, có thể zoom lớn.
Dangkymonhoc_dot3_24_04_Final

Link: http://pdt.iuh.edu.vn/thong-bao/danh-sach-lop-hoc-phan-hoc-truc-tuyen-dot-3/