Danh sách lớp học phần học trực tuyến IUH đợt 2 (Từ ngày 20/4/2020)

Danh sách lớp học phần học trực tuyến đợt 2 (Từ ngày 20/4/2020). Ghi chú: Khoa Ngoại ngữ – môn Tiếng anh 2 (số thứ tự 32) mã học phần là: 420300242136


Hoặc xem file PDF ở đây:
DKD2

Hệ Thống Học Tập Trực Tuyến – IUH: https://lms.iuh.edu.vn/
Phòng Đào tạo: http://pdt.iuh.edu.vn/thong-bao/danh-sach-lop-hoc-phan-hoc-truc-tuyen-dot-2-tu-ngay-20-4-2020/