Điều kiện Xét và Công nhận tốt nghiệp IUH 2019

Những sinh viên có đủ các điều kiện sau thì được xét tốt nghiệp:
– Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập.
– Tích lũy đủ số học phần quy định trong chương trình đào tạo. Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên.
– Có các Chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất (trừ sinh viên đại học liên thông 1,5 năm, cao đẳng liên thông và đại học vừa làm vừa học).
– Có Chứng chỉ tiếng Anh (hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ tương đương theo quy định ở khung năng lực ngoại ngữ của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
+, Các khóa tuyển sinh từ năm 2017 về sau:
Bậc đào tạo đại học: chứng chỉ TOEIC 450 điểm.
Bậc đào tạo đại học vừa làm vừa học: chứng chỉ B tiếng Anh hoặc chứng chỉ TOEIC 350 điểm.
Bậc cao đẳng: chứng chỉ TOEIC 350 điểm.
– Có chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản.
– Các khóa tuyển sinh từ 2014 đến 2016:
+, Bậc đào tạo đại học: chứng chỉ TOEIC 400 điểm, riêng các ngành kiểm định theo chuẩn ABET và AUN: chứng chỉ TOEIC 400 điểm.
+, Bậc đại học vừa làm vừa học: chứng chỉ B tiếng Anh hoặc TOEIC 350 điểm.
+, Bậc cao đẳng: chứng chỉ TOEIC 350 điểm.
– Các khóa tuyển sinh trước 2014:
+, Bậc đại học: chứng chỉ C tiếng Anh.
+, Bậc đại học vừa làm vừa học + bậc cao đẳng: chứng chỉ B tiếng Anh.
– có chứng chỉ A tin học.
Sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp phải làm đơn nộp về khoa/ viện quản lý, khoa lập danh sách và làm các thủ tục để trình hội đồng xét tốt nghiệp.
2. Hội đồng xét tốt nghiệp căn cứ các điều kiện công nhận tốt nghiệp quy định tại khoản 1 Điều này để lập danh sách những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp.
Hội đồng xét tốt nghiệp gồm: Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng được Hiệu trưởng ủy quyền làm Chủ tịch, Trưởng phòng đào tạo làm thư ký và các thành viên.
3. Căn cứ đề nghị của Hội đồng xét tốt nghiệp, Hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp cho những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp.

* Bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng được cấp theo ngành đào tạo chính. Hạng tốt nghiệp được xác định theo điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học, như sau:
– Loại xuất sắc: 3,60 đến 4,00
– Loại giỏi: 3,20 đến 3,59
– Loại khá: 2,50 đến 3,19
– Loại trung bình: 2,00 đến 2,49
Hạng tốt nghiệp của những sinh viên đã bị kỷ luật trong thời gian học từ mức cảnh cáo trở lên sẽ bị giảm đi 1 mức.
Kết quả học tập của sinh viên phải được ghi vào bảng điểm theo từng học phần. Trong bảng điểm còn phải ghi chuyên ngành (hướng chuyên sâu) hoặc ngành phụ nếu có.
Sinh viên không tốt nghiệp được cấp giấy chứng nhận về các học phần đã học trong chương trình đào tạo. Những sinh viên này nếu có nguyện vọng, được quyền làm đơn xin phép chuyển qua học các chương trình đào tạo khác của Trường nhưng ở bậc học thấp hơn.
Mỗi năm, nhà trường tổ chức một đợt trao bằng tốt nghiệp cho những sinh viên đã được công nhận tốt nghiệp (tháng 11 hằng năm).