Kế hoạch Hướng dẫn nộp bài và Phản biện Báo cáo thực tập, Khóa luận tốt nghiệp: dành cho sinh viên học online

Khoa Kế toán – Kiểm toán thông báo Kế hoạch Hướng dẫn nộp bài và Phản biện Báo cáo thực tập, Khóa luận tốt nghiệp: học kỳ 2  năm học 2019-2020 dành cho sinh viên học online

KẾ HOẠCH HƯỚNG DẪN, NỘP BÀI VÀ PHẢN BIỆN BÁO CÁO THỰC TẬP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020
(Dành cho sinh viên học online)

1. Thời gian hướng dẫn online: 13/4/2020 – 24/5/2020

2. Nộp file hoàn chỉnh bao gồm đầy đủ phần phụ lục qua LMS: 25/5/2020 – 31/5/2020

3. Nộp về văn phòng khoa (D.3) bản in 01 quyển hoàn chỉnh: 02/6/2020

4. Lịch phản biện dự kiến: 06/6/2020 – 07/6/2020

KẾ HOẠCH HƯỚNG DẪN, NỘP BÀI VÀ BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020
(Dành cho sinh viên học online)

1. Thời gian hướng dẫn online: 06/4/2020 – 17/5/2020

2. Nộp file hoàn chỉnh bao gồm đầy đủ phần phụ lục qua LMS: 18/5/2020 – 23/5/2020

3. Nộp về văn phòng khoa (D.3) bản in 02 quyển hoàn chỉnh: 25/5/2020 – 26/5/2020

4. Lịch bảo vệ dự kiến: 30/5/2020 – 31/5/2020

Nguồn: https://faa.iuh.edu.vn/[email protected]@[email protected]@KE-HOACH-HUONG-DAN,-NOP-BAI-VA-PHAN-BIEN-BAO-CAO-THUC-TAP,-KHOA-LUAN-TN-(Danh-cho-sinh-vien-hoc-online)