Khoa Quản trị Kinh doanh thông báo về e-learning

Hiện nay hệ thống e-learning khoa QTKD đã cập nhật thông tin môn học và danh sách sinh viên học kỳ 2 năm học 2019-2020. Do vậy, khoa QTKD yêu cầu sinh viên cập nhật thông tin môn học và tương tác với giảng viên qua hệ thống.

Link: http://lms.fba.iuh.edu.vn/login/index.php
Các lưu ý đối với hệ thống e-learning như sau:

Kiểm tra lại thông tin cá nhân trong hệ thống e-learning và cập nhật email để nhận thông tin từ hệ thống.
Yêu cầu tham gia các hoạt động của môn học và tương tác giảng viên thông qua hệ thống e-learning của khoa
http://lms.fba.iuh.edu.vn .

Cài App mobile dùng Android hay iOS trong store gõ Moodle -> add link lms.fba.iuh.edu.vn -> đăng nhập ID và pass.
Lớp học phần nhập theo danh sách sinh viên đăng ký chốt đến thời điểm 15/2/2020, các bạn sinh viên đăng ký bổ sung vào lớp sau thời gian trên do các vấn đề phát sinh liên quan yêu cầu sinh viên đăng ký thông tin theo mẫu form theo link để được xử lý và cập nhật.
* Các yêu cầu liên quan sẽ được tổ IT xử lý chậm nhất trong 07 ngày. Link yêu cầu xử lý vấn đề e-learning:
https://bit.ly/2uPwtml

Khoa Quản trị kinh doanh thông báo.