TP.HCM ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trường học

Nếu tiêu chí an toàn (TCAT) từ 90% đến 100% là mức độ an toàn cao sẽ được tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 vừa ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn TP.HCM.

Bộ tiêu chí đánh giá có 10 tiêu chí thành phần (mỗi tiêu chí thành phần tối đa 10 điểm – mức điểm an toàn cao nhất) áp dụng riêng cho các cơ sở giáo dục mầm non và các cơ sở giáo dục phổ thông.

Các tiêu chí thành phần như: số lượng; mật độ; khoảng cách trẻ, giáo viên, cán bộ, nhân viên; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc nước sát khuẩn; đeo khẩu trang trong trường; kiểm tra nhiệt độ; tổ chức đi học bằng xe đưa rước; tổ chức hoạt động ăn sáng, bán trú; phòng cách ly đúng quy định và hoạt động sau 16 giờ 30 phút.

Bộ tiêu chí cũng quy định mật độ học sinh, giáo viên, cán bộ nhân viên tập trung trong phòng sinh hoạt, phòng làm việc phải đáp ứng từ 2m trở lên. Khoảng cách trẻ em, giáo viên, cán bộ nhân viên ngoài phòng sinh hoạt, phòng làm việc cũng phải từ 2m trở lên.
Đặc biệt, nếu dưới 2m phải có vách giữa các học sinh ngồi cạnh nhau sẽ được chấm 5 điểm; dưới 2m/người nhưng không có vách ngăn thì bị chấm 0 điểm.

Nếu tổng điểm từ 90% – 100% xếp loại mức độ an toàn rất cao, được tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, dạy học.

Tổng điểm từ 70% đến dưới 90%, được xếp loại mức độ an toàn cao, được tổ chức hoạt động chăm sóc trẻ, dạy học nhưng phải kiểm tra định kỳ để khắc phục các hạn chế ở các tiêu chí thành phần thấp điểm.

Nếu tổng điểm từ 50% đến dưới 70% được xếp loại mức độ an toàn trung bình, có thể tổ chức hoạt động nhưng phải thường xuyên kiểm tra để khắc phục các hạn chế ở các tiêu chí thành phần thấp điểm.

Tổng điểm từ 30% đến dưới 50% được xếp vào nhóm mức độ an toàn thấp, phải có giải pháp đảm bảo an toàn mới được tổ chức hoạt động dạy học.

Tổng điểm chỉ đạt dưới 30% thuộc nhóm có mức độ an toàn rất thấp, không được tổ chức hoạt động dạy học.
Cụ thể:

Xem Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong ngành giáo dục TẠI ĐÂY
1371qdsigned_ORVK