Danh sách lớp học phần học trực tuyến (Bắt đầu từ ngày 4/5/2020)

Phòng đào tạo thông báo Danh sách lớp học phần học trực tuyến (Bắt đầu từ ngày 4/5/2020)Xem danh sách file PDF, có thể zoom:
Dangkymonhoc_dot4_3004

Sinh viên xem lịch học online ở lms.iuh.edu.vn

Nguồn: http://pdt.iuh.edu.vn/thong-bao/danh-sach-lop-hoc-phan-hoc-truc-tuyen-bat-dau-tu-ngay-4-5-2020/