IUH xét công nhận tốt nghiệp tháng 8 năm 2020

IUH thông báo xét công nhận tốt nghiệp vào tháng 8 năm 2020 đối với các bậc đào tạo còn trong thời hạn học tập tại trường: DH10, DH6TCVB2, DH11VL, CD17, NC8 và các khóa học trở về sau.

Từ ngày 10/5 đến ngày 3/8/2020: Sinh viên nộp đơn xin xét tốt nghiệp ở khoa/ viện của mình.
14h ngày 5/8/2020: Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp sẽ họp thông qua danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp.