Thông báo chi tiền học bổng Học kỳ 1 năm học 2019-2020

Thông báo chi tiền học bổng Học kỳ 1 năm học 2019-2020

1. Đối với cơ sở chính: sinh viên nhận tiền tại phòng Tài chính Kế toán (phòng E01).

2. Đối với PH Quảng Ngãi: nhận tiền tại phòng kế toán cơ sở.

Thời gian nhận tiền: buổi sáng 8h đến 11h, buổi chiều 14h đến 16h, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (chi tiền từ ngày 04/6/2020 đến ngày 19/6/2020). Quá thời hạn trên, Nhà trường thu hồi bổ sung quỹ hỗ trợ sinh viên.

Ghi chú: Không giải quyết nhận thay, sinh viên mang theo thẻ sinh viên hoặc CMND khi nhận tiền.

– Sinh viên đại học chính quy đạt mức học bổng loại A, sinh viên cao đẳng, sinh viên vừa học vừa làm (nhận tiền tại quầy số 1). Xem danh sách tại đây loại A (https://bit.ly/IUHloaiA), cao đẳng – VLVH (https://bit.ly/CDgioi).

– Sinh viên đại học chính quy đạt mức học bổng loại B (nhận tiền tại quầy số 5). Xem danh sách tại đây tải về (https://bit.ly/IUHloaiB).

– Sinh viên đại học chính quy đạt mức học bổng loại C và khuyến khích (nhận tiền tại quầy số 2). Xem danh sách tại đây loại C (https://bit.ly/IUHloaiC), khuyến khích (https://bit.ly/IUHloaiKK) .

– Sinh viên Phân hiệu Quảng Ngãi đạt mức học bổng loại A,B,C, khuyến khích. Xem danh sách tại đây tải về (https://bit.ly/IUHphanhieu).